Typy szkół w SOSW

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

W organizacji ośmioklasowej szkoły podstawowej wyodrębnia się dwa etapy kształcenia:
a) etap I – obejmujący klasy I – III,
b) etap II – obejmujący klasy IV – VIII.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym lub kilkuletnim kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.
Kryteriami przydziału ucznia do danego oddziału są: zasób umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania, ogólny poziom rozwoju intelektualnego, poziom zachowania przystosowawczego, poziom rozwoju fizycznego oraz w pewnym zakresie wiek życia dziecka.
Uczniem szkoły podstawowej może być dziecko, które ukończyło 6 lat i posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

W organizacji ośmioklasowej szkoły podstawowej wyodrębnia się dwa etapy kształcenia:
a) etap I – obejmujący klasy I – III,
b) etap II – obejmujący klasy IV – VIII.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.
Kryterium przydziału ucznia do danej klasy jest skierowanie Organu Prowadzącego.
Liczba uczniów w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16.

Uczniem szkoły podstawowej może być dziecko, które ukończyło 6 lat i posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Cykl kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa 3 lata. Uczniem szkoły ponadpodstawowej może być dziecko, które ukończyło szkołę podstawową. Nauka na tym etapie kształcenia nie może trwać dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci klas specjalnych oraz uczniowie realizujący program szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach masowych na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego). Do wniosku należy dołączyć:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
b) jedną fotografię,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły uwzględnia się zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie oraz opinię o uczniu. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy także w zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych z zastrzeżeniem ust.2. Szkoła może przyjąć inną niż określona w ust. 1 organizację zajęć edukacyjnych. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych placówek organizacyjnych w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a dana jednostką.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy realizuje plan i program nauczania trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Podstawową formą pracy szkół są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone zarówno na terenie Ośrodka jak i poza nim. Umożliwia to uczniom bezpośrednie poznanie przedmiotów i zjawisk w naturalnych warunkach, wdraża do odpowiednich zachowań przystosowawczych, kształtuje nawyki i umiejętności niezbędne do codziennego życia oraz pracy.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut (zajęcia rewalidacyjne), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.


Internat dla dziewcząt i chłopców

W czasie wolnym od zajęć szkolnych wychowankowie internatu uczestniczą w zajęciach wychowawczych. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, których liczebność odpowiada liczbie uczniów w oddziałach szkoły specjalnej zgodnie z § 64 i § 67 statutu. Grupa wychowawcza złożona jest z uczniów uczęszczających do różnych zespołów klasowych. Praca wychowawcza w grupie przebiega według planów pracy dydaktyczno – wychowawczej. Opiekę nad wychowankami w porze nocnej sprawują pracownicy pedagogiczni Ośrodka.

Do realizacji celów statutowych Ośrodek zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia: zapewniające każdemu wychowankowi stałe i osobne miejsce wypoczynku, spania, przechowywania przedmiotów osobistego użytku, przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych, specjalistycznych, sportowych i rekreacyjnych, do przygotowywania i spożywania posiłków, do sprawowania opieki zdrowotnej (gabinet lekarski, izolatka) oraz pomieszczenia sanitarne.

Wychowankami internatu są uczniowie Ośrodka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze. Grupę wychowawczą tworzą uczniowie różnych klas (zespołów klasowych), oddziałów. Wyjazdy wychowanków do rodziców, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską mogą odbywać się wyłącznie za zezwoleniem sądu.

Wychowanek internatu ma prawo do : opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej, szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym, swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, rozwijania zainteresowań, korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu i środków dydaktycznych w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Wychowanek internatu ma obowiązek : systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu Ośrodka, szanować godność innych wychowanków, przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających i narkotyków, dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku, dbać o mienie powierzone i własne, przestrzegać rozkładu dnia.

Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków internatu za rażące naruszenie norm współżycia, gdy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych osób, po zastosowaniu wszelkich działań interwencyjnych.

Skip to content