Regulamin

REGULAMIN WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZEGO W POWIECIE PISKIM, DZIAŁAJĄCEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. DR. W. KLEMENTOWSKIEGO W ŁUPKACH

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712).

§ 1
SŁOWNIK POJĘĆ


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy działający na obszarze powiatu piskiego, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach.

2.  Koordynatorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach.

3. Programie – należy przez to rozumieć rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie 2.4 Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu
dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.
4. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w powiecie piskim, działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach.

5. Uczestnikach – każda osoba zakwalifikowana do udziału w Programie zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie (dziecko, rodzice/opiekunowie prawni).
6. Rodzicach i Prawnych opiekunach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka objętego Programem.

7. Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko zakwalifikowane do Programu.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, rekrutacji i uczestnictwa w rządowym programie
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach zadań Wiodącego Ośrodka
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w powiecie piskim – „Wieloaspektowa
kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki
w szkole oraz jego rodzinie”.

2. Ośrodkiem kieruje dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach. Funkcję Koordynatorów Programu pełnią dyrektor i wicedyrektor Ośrodka.

3. Program będzie realizowany w okresie do 31 grudnia 2026r.

4. Program swoim działaniem obejmuje rejon powiatu piskiego.

5. Ośrodek realizuje zadanie 2.4. Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc
niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego
rodzinie”.
6. Zadanie, o którym mowa w pkt. 5, finansowane jest z budżetu państwa.
7. Osoby uczestniczące w Programie zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu.
8. Uczestnikami Programu mogą być dzieci uczęszczające do przedszkola mającego siedzibę na terenie powiatu piskiego i ich rodziny.

9. Uczestnikami Programu mogą być dzieci nieuczęszczające do przedszkola i ich rodziny, ale zamieszkałe na terenie powiatu piskiego.

10. Uczestnikom zostaną przedstawione warunki uczestnictwa w Programie, a ich dane zostaną
umieszczone w dokumentacji Programu.

11. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach Programu są dla Uczestników bezpłatne i nie są pobierane od Rodziców/Prawnych opiekunów żadne opłaty.

§ 3
ZADANIA WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO


1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 2. Ośrodek może:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 i 2, zatrudnia się w szczególności:

1) Logopedów/neurologopedów.

2) Rehabilitantów i fizjoterapeutów.

3) Terapeutów Zaburzeń Integracji Sensorycznej.

4) Psychologów.

5) Pedagogów, w tym pedagogów specjalnych.

6) Terapeutów pedagogicznych.

7) Specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia Terapii Ręki, zajęć z elementami komunikacji alternatywnej, terapii EEG-Biofeedback.

4. Zajęcia z Uczestnikami realizują specjaliści/terapeuci, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

§ 4
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ


1. Zajęcia w ramach Programu będą realizowane w zależności od potrzeb i specyfiki zajęć:

1) w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, Łupki 15, 12-200 Pisz

2) w miejscu wskazanym przez Koordynatora, np. gabinet fizjoterapeuty.
2. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z Rodzicem/Prawnym opiekunem Dziecka, w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika, w godzinach pracy Ośrodka tzn. 7.00-15.00/16.00 lub w soboty po indywidualnym uzgodnieniu z Uczestnikami w godz. 9.00-13.00.
3. Zajęcia będą odbywać się z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, z wyjątkiem pkt.2.

§ 5
REKRUTACJA


1. Program skierowany jest do dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz ich rodzin.

2. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku podczas trwania Programu w ramach posiadanych środków.
3. Rodzic/prawny opiekun dziecka ubiegający się o uczestnictwo w Programie zobowiązany jest złożyć następującą dokumentację:

1) Wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2)  Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub inny dokument wskazujący rodzaj niepełnosprawności dziecka (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenie lekarskie wskazujące na niepełnosprawność).

4. Decyzję o uczestnictwie w Programie podejmuje Zespół Specjalistów powołany przez Koordynatora Programu w oparciu o dokumentację rekrutacyjną, o której mowa w pkt.3.

5. Zajęciami specjalistycznymi w ramach Programu zostają objęte:

1) w pierwszej kolejności dzieci niepełnosprawne posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które obecnie nie realizują zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2) następnie dzieci niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i/lub orzeczenia o niepełnosprawności i/lub zaświadczenia lekarskiego
wskazującego na nieodwracalną niepełnosprawność, ciężką i nieuleczalną chorobę.

6. O decyzji uczestnictwa Dziecka i jego rodziny w Programie informuje się na piśmie lub telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

7. Dzieci, które spełniają wymagane kryteria uczestnictwa w Programie, ale nie zostały zakwalifikowane, będą umieszczone na liście rezerwowej i włączone w realizację zajęć w sytuacji rezygnacji z udziału w Programie zakwalifikowanych dzieci.

8. Dokumentację, o której mowa w ust. 3, należy złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, Łupki 15, 12-200 Pisz;  z dopiskiem – Program „Za życiem”.

§ 6
ORGANIZACJA ZAJĘĆ


1. Każdy Uczestnik zostaje zakwalifikowany do programu na ustalony okres z możliwością przedłużenia uczestnictwa.

2. Przynajmniej raz w roku następuje ewaluacja celów zawartych w Indywidualnym Programie Terapeutycznym Dziecka, której dokonują specjaliści pracujący z Dzieckiem w porozumieniu z Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

3. Po dokonaniu ewaluacji, o której mowa w pkt. 2 specjaliści wraz z Rodzicami/Prawnymi opiekunami Dziecka podejmują decyzję o kontynuacji bądź zaprzestaniu udziału w Programie i/lub dokonują modyfikacji Indywidualnego Programu Terapeutycznego Dziecka.
4. Działania podejmowane w ramach pracy Ośrodka są prowadzone z Dzieckiem i jego rodziną według ustalonej i opracowanej dokumentacji.

5. W celu prawidłowej organizacji zajęć w ramach Programu, Rodzice/Prawni opiekunowie Dziecka zobowiązani są:

1) zgłosić do Koordynatora planowanej nieobecności na zajęciach najpóźniej 3 dni robocze przed
terminem zajęć,

2) niezwłocznie zgłosić do Koordynatora nieobecność wynikłą niespodziewanie,
3) poinformować Koordynatora o przedłużającej się nieobecności Dziecka na zajęciach,
4) informować terapeutów o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na udział w Programie,
5) wypełniać ankiety ewaluacyjne i monitoringowe w czasie trwania programu,

6) do udziału Dziecka w zajęciach, na które zostało zakwalifikowane w trakcie realizacji Programu. Dowodem uczestnictwa w zajęciach jest każdorazowe złożenie podpisu Rodzica/Prawnego
opiekuna na liście obecności.

7) do udziału Uczestnika w co najmniej 80% zajęć organizowanych w ramach Programu, co jest
warunkiem utrzymania statusu Uczestnika Programu,

8) do pozostania na terenie miejsca realizacji zajęć w trakcie ich trwania,

9) zapewnienia Dziecku opieki podczas przebywania na korytarzu i w toalecie, również w trakcie
trwania zajęć.

6. Rodzic/Prawny opiekun ma prawo do wglądu w dokumentację Dziecka związaną z uczestnictwem w Programie.

7. Rodzic/Prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

8. W przypadku terminów wizyt niewykorzystanych przez Uczestników z powodu ich nieobecności zajęcia mogą być realizowane z innym Uczestnikiem, który nie uczestniczył w planowych zajęciach z powodu nieobecności.

9. W przypadku nieobecności specjalisty, Koordynator w miarę możliwości organizacyjnych wskazuje inny termin realizacji zaplanowanych zajęć.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających np. z konieczności hospitalizacji Uczestnika, istnieje możliwość czasowego zawieszenia zajęć.

11. Specjalista nie jest zobowiązany do odpracowania zajęć wynikających z nieobecności Uczestnika.

12. Rodzic/Prawny opiekun ma prawo do:

1) możliwości osobistego kontaktu z Kierownikiem, Koordynatorem oraz specjalistami i terapeutami uczestniczącymi w Programie,

2) zgłaszania uwag dotyczących realizacji form wsparcia Uczestnika, przewidzianych w Programie,
3) dobrowolnego i bezpłatnego udziału we wszystkich formach przydzielonego wsparcia
w Programie.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Ośrodek zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Programu z listy uczestników, w przypadku naruszenia przez niego zasad niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach; Łupki 15, 12-200 Pisz.

4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

Skip to content