deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-05-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:
podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, skala szarości, podświetlane linki, negatyw, jasne tło, mapa strony, uproszczenie czcionek, czytelne menu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Justyna Siemion, adres poczty elektronicznej justyna.siemion@soswlupki.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 423 48 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dwóch budynków (budynek główny dydaktyczny i budynek szkolno-internatowy z zapleczem kuchennym i sportowym) w miejscowości Łupki 15, w których mieści się szkoła:

1. Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do kompleksu budynków oznaczone tabliczką z napisem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach . Drugie wejście jest na tym samym poziomie 0, ze swobodnym dojazdem dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkolno-internatowy z zapleczem kuchennym i sportowym również posiada dwa wejścia. Wejście główne od parkingu z przodu budynku ze swobodnym dojazdem dla osób niepełnosprawnych, wejście drugie z boku budynku.

2. Sekretariat znajduje się w budynku głównym, na parterze, drugie drzwi, po lewej stronie.

3. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

4. Budynek główny nie jest w pełni przystosowany dla osób na wózkach. W budynku szkolno-internatowy z zapleczem kuchennym i sportowym jest winda, do drugiej kondygnacji oraz schodowłaz.

5. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku szkoły oraz szkolno-internatowym z zapleczem kuchennym i sportowym.

6. Parking dla pracowników i gości Ośrodka znajduje się z przodu i tyłu budynku głównego. Brak parkingu z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

7. Parking dla przewozów, które dowożą uczniów do szkoły jest również z tyłu budynku.

8. Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach nie ma pętli indukcyjnych.

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

11. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne- BRAK

Skip to content